REKRUTACJA 2024

Jeśli Twoje dziecko jest zainteresowane nauką w szkole muzycznej,

WYPEŁNIJ I WYŚLIJ

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Chcesz uzyskać więcej informacji
zadzwoń do szkoły lub napisz e-mail
.

sekretariat Szkoły Muzycznej tel. 18 35 11 026       e-mail: szkola.muzyczna@bobowa.pl

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 będzie prowadzona w sposób ciągły, tzn. od kwietnia do czerwca 2024.

Jeśli zainteresowani będą pojawiać się również w terminie wakacyjnym (lipiec-sierpień 2024)
Dyrekcja Szkoły może podjąć decyzję o dodatkowej rekrutacji – II naborze.

Zachęcamy do przeczytania informacji zamieszczonych poniżej, znajdą tam Państwo szczegóły i warunki rekrutacji a także opis jak wyglądają zajęcia w zależności od cyklu kształcenia. 

ZASADY REKRUTACJI do Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej

o przyjęcie do klasy pierwszej:

1) Szkoły Muzycznej I stopnia w cyklu 6-letnim może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 9 lat.
2) Szkoły Muzycznej I stopnia w cyklu 4-letnim może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

 

WARUNKI

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły składają formularz zgłoszeniowy (kwestionariusz o przyjęcie do Szkoły). Do pobrania poniżej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kwalifikacje kandydatów odbywają się na podstawie badania przydatności kandydatów, które przeprowadza Komisja Rekrutacyjna złożona z nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej, powołana przez Dyrektora Szkoły.

Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły powinni do dnia 5 czerwca 2024 r. wypełnić formularz rekrutacyjny znajdujący się na stronie szkoły oraz złożyć w sekretariacie szkoły poniższe dokumenty

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  • w przypadku kandydata, który w danym roku kalendarzowym ukończy 6 lat – oświadczenie, że kandydat korzystał z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Badanie przydatności kandydatów obejmuje:

1) sprawdzenie uzdolnień muzycznych

2) sprawdzenie psychofizycznych predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Kandydat jest sprawdzany i weryfikowane są jego odpowiedzi z zakresu:

1) poczucia słuchu,

2) poczucia rytmu,

3) poczucia harmonii,

4) pamięci muzycznej.

Spotkanie w celu sprawdzenia predyspozycji muzycznych odbędzie się  5 czerwca 2024 r. (środa) w godz. od 10.00 do 18.00.

 

NAUKA W SZKOLE – GRA NA INSTRUMENCIE

Kandydaci zainteresowani nauką mają do wyboru następujące instrumenty:

akordeon, fortepian, flet, klarnet, saksofon, trąbka, skrzypce, wiolonczela, gitara, perkusja.

Lekcje gry na instrumentach prowadzone są indywidualnie, w klasach I-III cyklu 6-letniego lekcje trwają 30 minut, następnie w klasach IV-VI cyklu 6-letniego trwają 45 minut, a w klasach I-IV cyklu 4-letniego trwają 45 minut. Każdy uczeń w planie zajęć na lekcje instrumentu głównego dwa razy w tygodniu.

 

NAUKA W SZKOLE – ZAJĘCIA TEORETYCZNE i ZESPOŁOWE

Oprócz nauki gry na instrumencie, każdy uczeń jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach teoretycznych i zespołowych:

* w klasach I-III cyklu 6-letniego są to zajęcia z rytmiki i kształcenia słuchu (łącznie 3 godziny lekcyjne 45-minutowe),

* w klasach IV – cyklu 6-letniego są to zajęcia z kształcenia słuchu i audycji muzycznych (łącznie 3 godziny lekcyjne 45-minutowe) oraz uczestnictwo w zespole: chórze, zespole smyczkowym lub zespole instrumentów dętych (w zależności od tego na jakim instrumencie się gra).

* w klasach I cyklu 4-letniego są to zajęcia z kształcenia słuchu (łącznie 2 godziny lekcyjne 45-minutowe),

* w klasach II-IV cyklu 4-letniego są to zajęcia z z kształcenia słuchu i audycji muzycznych (łącznie 3 godziny lekcyjne 45-minutowe) oraz uczestnictwo w zespole: chórze, zespole smyczkowym lub zespole instrumentów dętych (w zależności od tego na jakim instrumencie się gra).

Ponadto uczniowie w najstarszych klasach mają także zajęcia z fortepianu dodatkowego – jeśli ten instrument nie jest ich instrumentem głównym.

 

NAUKA W SZKOLE – ZAJĘCIA TEORETYCZNE i ZESPOŁOWE

Każdy rok nauki zakończony jest egzaminem z instrumentu głównego, przed komisją egzaminacyjną złożoną z nauczycieli. Edukacje w szkole kończy także egzamin sprawdzającym wiedzę i umiejętności teoretyczne i słuchowe.

Po zakończeniu nauki i uzyskaniu dyplomu ukończenia szkoły muzycznej I stopnia, można kontynuować edukację w szkole muzycznej II stopnia.

 

INFORMACJE, PYTANIA

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
w przypadku pytań, wątpliwości, zainteresowania edukacją Waszych dzieci i młodzieży w naszej szkole.

Można się kontaktować telefonicznie:  sekretariat Szkoły Muzycznej tel. 18 35 11 026
e-mailowo: szkola.muzyczna@bobowa.pl lub bezpośrednio w szkole w godzinach pracy sekretariatu.

W zakładce kontakt, można także skorzystać z bezpośrednich adresów e-mailowych do nauczycieli.